HOW2PY[06]常用内置函数

摘要

函数/方法(算法)是程序的灵魂,python 自身提供了大量有用的函数供我们使用,节省我们大量的时间。
如何掌握内置函数,一个方法:多记,多用。就想背单词一样,很快就会记住。

常用内置函数

函数和方法的区别在于函数是独立的,而方法是依赖于对象的。
形式上有如下区别:

1
2
function(args)  # 函数的形式
obj.method(args) # 方法的形式

 • abs 求绝对值的

  1
  print abs(-10)  # output: 10
 • len 求列表(数组)的长度

  1
  2
  aa =[1,2,"adfs","xxx"]
  print len(aa) # output: 4
 • min 求最小数

  1
  2
  nums=[1,2,3,4,5,6,7]
  print min[nums] # output: 1
 • range 按照规则产生列表

  1
  2
  print range(4)   # output:  0 1 2 3 4
  print range(1,10,2) # output 1 3 5 7 9
 • set 列表转集合,列表可以有重复元素,集合没有重复元素。

  1
  2
  3
  li =[11,2,11,3,4,2]
  num =set(li)
  print num # 11 2 3 4
 • sorted 排序
  sorted是函数,sort 是方法。

  1
  2
  3
  nums=[2,3,1,5,4]
  num_sorted = sorted(nums)
  print num_sorted # output: 1 2 3 4 5

常用内置方法

对象是字符串str1=” I love you, SH “
 • strip 去除首尾的空格,包含换行符合,tab空格

  1
  2
  str1=" I love you, SH   "
  print str1.strip() #I love you, SH
 • split 把字符串切割成列表

  1
  2
  3
  4
  str1=" I love you, SH   "
  str2=str1.strip() #I love you, SH
  li = str2.split()
  print li[1] # love
对象是列表
 • append 添加元素到列表中

  1
  2
  3
  li =[1,2,3]
  li.append("me")
  print li # output 1 2 3 "me"
 • pop 从列表中取出元素,列表也会更新。

  1
  2
  3
  4
  5
  li=[11,9,2,4,10,7]
  print li.pop() # 默认是取出最后一个元素 7
  print li # 现在的列表是 [11,9,2,4,10]
  print li.pop(0) # 通过索引取出第一个元素 11
  print li # 现在的列表是 [9,2,4,10]

总结

熟练使用内置函数,提供工作效率。更多重要的内置函数正在补充中… …。未完待续。